我要投稿 投诉建议

九年级语文下册第六单元检测题「附答案」

时间:2022-12-20 17:10:07 九年级下册 我要投稿

九年级语文下册第六单元检测题「附答案」

 在日复一日的学习、工作生活中,我们都离不开试题,试题可以帮助学校或各主办方考察参试者某一方面的知识才能。你所见过的试题是什么样的呢?以下是小编帮大家整理的九年级语文下册第六单元检测题「附答案」,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

九年级语文下册第六单元检测题「附答案」

 九年级语文下册第六单元检测题「附答案」1

 一、积累运用(20分)

 1.下列加点的字注音全都正确的一项是( )(3分)

 A.邓骘(zhì) 贤而辟(pì)之 辄(zhé) 怠(dài)

 B.谒(yè) 省(xǐng)视 叱咄(duō) 如晤(wù)

 C.轩邈(miǎo) 负箧(qiè) 比栖(xī) 媵(yìng)人

 D.缥(piǎo)碧 泠(líng) 烨(huà)然 虐(nüè)待

 2.下列说法错误的一项是( )(3分)

 A.《四知》选自《后汉书杨震列传》,作者范晔,宋朝史学家。

 B.“前四史”是指《史记》《汉书》《后汉书》《三国志》。

 C.《与妻书》作者林觉民是黄花岗七十二烈士之一。该文是1911年作者参加广州起义前夕写给妻子的绝笔书。

 D.《与朱元思书》作者吴均,南朝梁文学家,字叔庠。

 3.下列诗句朗读停顿错误的一项是( )(3分)

 A.黄鹤一去/不复返,白云千载/空悠悠。

 B.几处早莺/争暖树,谁家新燕/啄春泥。

 C.寂寞/梧桐/深院锁/清秋

 D.老夫聊发/少年狂,左/牵黄,右/擎苍。

 4.下列加点的词语解释有误的一项是( )(3分)

 A.嘤嘤成韵(和谐的声音) 鸢飞戾(至)天 猛浪若奔[(马一般)飞奔]

 B.援(引述)疑质理 走(跑)送之 口体之奉(供养)

 C.使之肖(像,似)我 可以模拟(体会)得之 君子好逑(配偶)

 D.左右流(寻求,择取)之 宛(仿佛)在水中央 浅草才(刚)能没马蹄

 5.用课文原句填空。(8分)

 (1)《与朱元思书》中运用拟人的手法描写山势的句子是 。

 (2)今诸生学于太学,县官日有 ,父母岁有 , 无冻馁之患矣。(宋濂《送东阳马生序》)

 (3)求之不得,寤寐思服。 , 。(《诗经关雎》)

 (4)溯洄从之,道阻且右。 , 。(《诗经蒹葭》)

 二、阅读理解(40分)

 (一)阅读下文,回答问题。(14分)

 余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道。又患无硕师名人与游,尝趋百里外从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。当余之从师也,负箧曳屣,行深山巨谷中,穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意,以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。盖余之勤且艰若此。

 6.写出下面加点字的读音。(2分)

 (1)嗜学 (2)叱咄

 7.解释下列句中加点词的意思。(4分)

 (1)录毕,走送之

 (2)俟其欣悦

 (3)寓逆旅

 (4)皆被绮绣

 8.下列各组句子中加点虚词的意义、用法相同的一项是( )(2分)

 A.每假借于藏书之家 战于长勺

 B.当余之从师也 予独爱莲之出淤泥而不染

 C.足肤皲裂而不知 气可以养而致

 D.以衾拥覆 虽乘奔御风不以疾也

 9.翻译下面的句子。(2分)

 以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。

 10.选段写了作者幼时求学的艰难和成年后求师的艰难这两方面的内容,其中“求师的艰难”表现在哪三个方面?(4分)

 (二)阅读下面的文言文,完成问题。(12分)

 使 贪

 刘 基

 客有短吴起于魏武侯者,曰:“吴起贪不可用也。”武侯疏吴起。公子成入见曰:“君奚为疏吴起也?”武侯曰:“人言起贪,寡人是以不乐焉。”公子成曰:“君过矣,夫起之能,天下之士莫先焉。惟其贪也,是以来事君,不然君岂能臣之哉?且君自以为与殷汤、周武王孰贤?务光、伯夷天下之不贪者也,汤不能臣务光,武王不能臣伯夷,今有不贪如二人者,其肯为君臣乎?今君之国,东距齐,南距楚,北距韩、赵,西有虎狼之秦,君独以四战之地处其中,而彼五国顿兵坐视,不敢窥魏者何哉?以魏国有吴起以为将也。周《诗》有之曰‘赳赳武夫,公侯干城’,吴起是也。君若念社稷,惟起所愿好而予之,使起足其欲而无他求,以威魏国之师,所失甚小,所得甚大。乃欲使之饭粝茹蔬被短褐步走以供使令,起必去之。起去,而天下之如起者,却行不入大梁①,君之国空了。臣窃为君忧之。”武侯曰:“善。”复进吴起。

 (选自刘基《郁离子》)

 【注】①大梁,战国时期魏国的都城。

 11.解释下面句中加点词语的意思。(3分)

 (1)客有短吴起于魏武侯者 短:

 (2)汤不能臣务光 臣:

 (3)西有虎狼之秦 虎狼:

 12.下列句子中,加点词语意义和用法相同的一组是( )(2分)

 A.天下之士莫先焉

 夫子何命焉为(《墨子公输》)

 B.不然君岂能臣之哉

 谓为信然(《隆中对》)

 C.以魏国有吴起以为将也

 衔觞赋诗,以乐其志(《五柳先生传》)

 D.臣窃为君忧之

 又间令吴广之次所旁丛祠中(《陈涉世家》)

 13.把文中画线的句子翻译成现代汉语。(4分)

 (1)且君自以为与殷汤、周武王孰贤?(2分)

 (2)惟起所愿好而予之,使起足其欲而无他求。(2分)

 14.请概括公子成劝说魏武侯起用吴起的三个理由。(3分)

 (三)(2015四川南充)阅读下面甲、乙两段文言文,回答问题。(14分)

 [甲]既加冠,益慕圣贤之道。又患无硕师名人与游,尝趋百里外从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

 (节选自宋濂《送东阳马生序》)

 [乙]人之为学,不日进则日退。独学无友,则孤陋而难成;久处一方,则习染而不自觉。不幸而在穷僻之域,无车马之资①,犹当博学审问②,古人与稽③,以求其是非之所在,庶几④可得十之五六。若既不出户,又不读书,则是面墙之士,虽有子羔、原宪⑤之贤,终无济于天下。子曰:“十室之邑,必有忠信如丘者焉,不如丘之好学也。”夫以孔子之圣,犹须好学,今人可不勉⑥乎?

 (节选自顾炎武《与友人书》)

 【注】①资:资费、费用。②审问:详细考究。审,详细。③稽:探究,考察。④庶(shù)几:差不多。⑤子羔、原宪:二人都是孔子的学生。⑥勉:勤勉,努力。

 15.解释下列画线的词。(4分)

 (1)或遇其叱咄( ) (2)不幸而在穷僻之域( )

 (3)俟其欣悦,则又请焉( ) (4)独学无友,则孤陋而难成( )

 16.画线的词语意思或用法相同的一项是( )(3分)

 A.既加冠 若既不出户 B.无车马之资  从乡之先达执经叩问

 C.俯身倾耳以请 夫以孔子之圣 D.益慕圣贤之道 曾益其所不能

 17.将文中画线的句子翻译成现代汉语。(4分)

 (1)故余虽愚,卒获有所闻。

 ____________________________________________________________________________

 (2)人之为学,不日进则日退。

 ____________________________________________________________________________

 18.甲乙两段文字所谈的都是为学之道,其中所说的道理,共同之处有哪些?(3分)

 ____________________________________________________________________________

 三、写作(40分)

 19.根据要求作文。

 古人云“知行合一”“知易行难”,“知者”可贵,“行者”更可贵。“行者”,用行动诠释生活的意义,用行动抒写生命的美丽。

 当我们抱怨环境脏乱时,为什么不俯下身去?当我们接受善意的微笑时,为什么不报以同样的微笑?当我们自怨自艾时,为什么不走向更广阔的世界……行动,就在举手之间。

 做一个“行者”,行动着,感悟着,收获着……

 请以“做一个‘行者’”为题写一篇文章。

 要求:①文体不限;②不少于600字(写成诗歌不少于20行);③文中不得出现真实的地名、校名、人名。

 参考答案

 1.B(A.pì—bì;C.xī—qī;D.huà—yè。)

 2.A(范晔为南朝宋史学家。)

 3.C(寂寞/梧桐/深院/锁清秋。)

 4.C(拟:揣度,推测。)

 5.(1)负势竞上,互相轩邈 (2)廪稍之供 裘葛之遗 (3)悠哉悠哉 辗转反侧 (4)溯游从之 宛在水中沚(注意不要写错别字,平时多练习。

 6.(1)shì (2)chì(注意“shì”不要读成“qí”,“chì”不要读成“qī”。)

 7.(1)结束,完了 (2)等待或等到 (3)旅馆 (4)通“披”,穿(本题要求我们在平时的文言文学习中,要对重点实词重点记忆。)

 8.B(B项两个“之”都是助词,用在主谓之间,无实义。)

 9.因为内心有足以快乐的事(指读书),不觉得吃的穿的比不上别人。(注意要翻译出重点词语。)

 10.叩问之难;旅途之艰;生活之苦。(概括文意即可。)

 11.(1)短:揭短。(2)臣:让……担任大臣。(3)虎狼:像虎狼一样。[考查的三个词均有词类活用现象。(1)短,形容词用作动词,揭短;(2)臣,名词的意动用法,以……为臣,让……担任大臣;(3)虎狼,名词作状语,像虎狼一样。]

 12.B(B项“然”:代词,这样。A项“焉”:兼词,于之/语气词,与“为”合用,表示疑问语气。C项“以”:介词,因为/连词,用来。D项“之”:代词,这件事/动词,到……去。)

 13.(1)况且您自己认为,与殷汤、周武王相比,谁更贤明?(2)只要是吴起想要的、喜欢的就给他,让他满足欲望没有其他的需求。[解答这类题,关键词解释正确是关键。(1)“且”可以联想到《愚公移山》“且焉置土石”中的“且”,译为“况且”;“以为”意思为“认为”;“与……孰贤”可以联想《邹忌讽齐王纳谏》“吾与徐公孰美”中的“与……孰美”。(2)注意“予”“足”“欲”的意思,分别是“给”“满足”“欲望”。另外,第(1)句中的疑问语气要翻译出来。]

 14.①能力超凡的人如果不贪图钱财,不会甘为人臣;②有了吴起这样的将军,其他五国才不敢轻举妄动;③如果吴起离开,天下士人都将退却离开,魏国将无人可用。(明确公子成劝说的三个方面:首先针对吴起的“贪”提出能力超凡的人可以贪图钱财,然后针对吴起的“才”提出能力超凡的人可以震慑其他五国,最后揭示吴起离开魏国的后果——魏国无人可用。)

 附:课外文言文参考译文

 有一个向魏武侯揭吴起短处的门客说:“吴起贪心不能重用。”武侯(于是就)疏远了吴起。公子成入宫觐见说:“君王为什么疏远吴起呢?”武侯说:“有人说他贪心,我因此不喜欢他了。”公子成说:“您错了,以吴起的能力,天下没有人能超过他。正是因为他贪心,所以来侍奉您,不然您怎么能让他称臣呢?况且您自己认为,与殷汤、周武王相比,谁更贤明?务光、伯夷是天底下不慕名利的人,因此汤不能让务光称臣,武王不能让伯夷称臣,现如今如果有像他俩一样不贪的人,难道(他们)能愿意给君王您作臣子吗?现今君王的国家,向东要抵御齐国,向南要抵御楚国,向北要抵御韩国、赵国,向西还有如虎狼一样狠毒的秦国,君王孤单地凭着四面受敌的土地处在他们中间,那五国也只是屯兵观望,而不敢觊觎魏国,这是为什么呢?因为魏国有吴起担任大将。周《诗》说‘有雄壮威武的将军,公侯才能管理好城池’,吴起就是这样的将军。您如果顾念国家,只要是吴起想要的、喜欢的就给他,让他满足欲望没有其他的需求,从而壮大魏国的军队,这样做失去得很少,收获却特别大。您想让他吃粗粮蔬菜,穿粗布短衣,徒步行走来听您发号施令,吴起一定会离开。吴起离开了,天底下那些像吴起一样的人,就会退却而不进入大梁,那么您的国家就空了。臣私下里很替您担忧这件事。”武侯说:“好。”又起用了吴起。

 15.(1)有时 (2)地方、区域等 (3)等待 (4)见闻少,知识浅薄[(1)“或”有两个意思,①副词,有时;②名词,有的人。这里是副词,作“遇”的状语,“有时”。(2)“域”指“地方、区域”。(3)“俟”的本义是“等待”,这里取其本义。(4)此处的“陋”同“孤陋寡闻”中的“陋”意思相同,可采用迁移法解释。]

 16.B(B项,“之”都是结构助词“的”。A项,“既”分别解释为:已经;常与“且”“又”搭配使用,表并列。C项,“以”分别解释为:连词,表修饰,“俯身倾耳”修饰“请”这个动作;介词,凭。D项,“益”分别解释为:更加;增加。)

 17.(1)所以我虽然愚笨,(但)终于能够有所收获。(2)一个人做学问,如果不是每天(或一天天地)进步,那就会每天(或一天天地)退步。[翻译句子时,应在抓住关键词语的基础上,力争做到字字落实。(1)句中注意“虽、卒、闻”的理解,“虽”是“虽然”的意思,“卒”是“终于”的意思,“闻”在这里有“收获”的意思。(2)句中注意“之”“日”的解释,“之”是“用于主谓之间,取消句子独立性,无意义”;“日”是“每天”的意思。]

 18.共同之处:都要勤勉好学,做学问要与人研讨交流 (有能在一起研讨交流的志同道合者)。(此题考查对文段的理解和把握。回答时,要先将两段的内容理解清楚,找出两段各自说明的道理,然后作比较。通过阅读文段可知:两段都是谈为学之道,要求勤勉好学,并且都要求要与人互相探讨。)

 附:课外文言文参考译文

 一个人做学问,如果不是每天(或一天天地)进步,那就会每天(或一天天地)退步。如果没有学伴,见解就会片面浅显,难以学成;在一个环境里待久了,会不知不觉染上不好的习气。如果不幸处于穷乡僻壤,没有路费,仍要广泛地学习并详细考究,要(将自己的思想)与古人(的思想)相合,以便探求学问的正确与否,这样一来,差不多可以得到学问的十分之五六。如果既不出门去,又不去读书,就是像一个面墙的人一样,对学问一无所知,即使有子羔、原宪那样的贤能,对国家还是没有用处的。孔子说:“即使只有十户人家的小村子,也一定有像我这样讲忠信的人,只是不如我那样好学罢了。”连孔子这样的圣人,仍须努力地学习,现在的人难道不该勤勉吗?

 19.思路点拨:本篇文章是一篇命题作文,写好这篇文章可从以下几个方面着手:

 (1)阅读要求,仔细审题。从材料中可以看出“行者”以个人的脚步丈量世界,以旅行者的视角发现风景,以行走发现为主题,以个人化、个性化的独特视角展现旅途中的惊奇发现,在游玩中去探索,去发现,去体验,去创作。作文题目的导语解释了“行”的意思,引导我们的思路。导语中,“用行动诠释生活的意义,用行动抒写生命的美丽”,“知行合一”,“知易行难”,“行”被界定为相对“知”而言的“行动”。

 (2)研究题意,确定文体。如果题目没有限定文体,必须细察题意并根据自己的素材积累,迅速确定适合自己的体裁。结合要求可看出本作文适合于记叙、抒情与思辨,用自己的独特思维和写作视角反映心中的情感。

 (3)巧选角度,亮出个性。方法是:人无我有,人有我新;化虚为实,虚实结合;切入口要小,挖掘点要深。作文导语开篇显义,“‘行者’,用行动诠释生活的意义,用行动抒写生命的美丽”。“行者”,已超出作文的意义,在人生的起承转合中,跌宕的是生命的丘壑山水。从这打通阅读与写作,倡导知行合一,启发一种写作新思路。

 例文:

 做一个“行者”

 她的身形已经开始不停地摇晃了。我可以看见她的汗渍在透明的白衣服上愈发刺眼。小小的水珠越来越多,将干净的白衣分割成一块又一块。她的脸色是通红的,牙齿被狠狠地咬住,仿佛要做什么重大事情。阳光热情地亲吻着她。她的脸上,没有失望,没有痛苦,只有一种接近希望的感觉。风吹过她早已湿透的发梢,她依旧不停地跑着,接受阳光的洗礼。尽管,这跑道上,没有他人的身影。

 耳边传来嗡嗡的吵闹声,我擦了擦自己温热的双眼。“傻妞,别跑了,已经4分钟了……”“胖妞……”嘲笑声如潮水般涌来,可她依旧在跑,没有一丝不愿,没有一丝痛苦。她有侏儒症,人非常矮,像个手足无措的小孩。

 我眼中开始涌出泪水。我看着身旁翻滚的篮球,心里五味俱全,是啊,我的体育模拟考只有29分,而最大的失分就是失在了篮球上。抬头望见那矮小的身影依旧在奔跑着,我不禁呆住了。

 她的双脚几乎没有力气,但她依旧在跑着,尽管那速度已经和走路没什么差别。

 身旁的篮球依旧在蹦跳着,而眼前女生的形象却越来越高大……

 她为何不停地跑?时间早已结束,但她却依旧没有放弃。即使她的汗珠早已浸湿了她的白衣服,即使她的眼中已有了泪光。

 阳光斜射在女生的侧面,她渐渐变硬的侧面线条,深深地映在了我的心头。我拿起地上的篮球,轻轻地抚摸着,此时,女生的身影被阳光越拉越长。

 “到了!”老师清脆的嗓音回荡在空旷的操场上,女生长呼一口气。汗水不停地滴落,但她却依然在微笑!

 我拿起手中的篮球,轻轻地抛了出去。或许,我掌控不住它的行动,但我却可以拿起它,朝篮圈投篮。

 “砰!”球进了!望着蹦跳着的篮球,我发现,原来,我可以!可以用自己的行动创造自己的未来!

 女生从我面前走过,那身影永远刻进了我的心间。当我流泪哭泣时,她坚强的背影总在告诉我:用自己的行动去创造自己的未来,不放弃,不退缩。

 九年级语文下册第六单元检测题「附答案」2

 一、积累与运用(33分)

 1.下列加点字的注音,全部正确的一项是( ) (2分)

 A.迸溅(bèng) 花穗(suì) 钦佩(qīn) 扣人心弦(xián)

 B.玷污(zhān) 带挈(qì) 宽宥(yòu) 海市蜃楼(shèn)

 C.汲取(jí) 模样(mó) 中看(zhōng) 无懈可击(xiè)

 D.殉职(xùn) 亵渎(xiè) 阔绰(cuò) 争妍斗艳(yán)

 2.下列各句中,加点词语使用正确的一项是( )(2分)

 A.许多孩子刚摆脱尿布就开始摆弄手机、平板电脑等电子产品,其热衷程度令人叹为观止。

 B.有什么困难尽管告诉我,我一定鼎力相助。

 C. 近日,清华、北大对高考状元的争夺可谓剑拔弩张,高校招生人士坦言,学校此举也是被逼上梁山。

 D.20xx年十大流行语揭晓,“顶层设计”“你懂的”等脱颖而出。

 3.下列各句中,标点符号使用正确的一句是( ) (2分)

 A.这里的山啊,水啊,树啊,草啊,都是我从小就很熟悉的。

 B.今年是第16个全国爱耳日,专家建议远离耳鸣要注意:减少噪音接触,避免挖耳朵,不要长期戴耳机,这些都是保护耳朵必要的注意事项。

 C. “今年是扬州建城2500周年,”丁永祥说:“我想以《东关街人文风情图》献礼城庆。”

 D. 经过连续多年打造,《扬州的夏日》活动品牌得到进一步确立,并成为扬城夏季旅游的一个知名节庆活动。

 4.下列各句中,没有语病的一项是( ) (2分)

 A.网络热词“任性”,广泛引起社会舆论的共鸣。

 B.国务院要求加快推进宽带网络基础设施建设,进一步提速降费,加强服务水平。

 C.由于建成了公共自行车运行系统,为扬州市民“绿色出行”提供了便利条件。

 D.中俄两国今年分别举办纪念抗日战争和反法西斯战争胜利70周年活动,目的是总结历史,缅怀先烈,维护和平,警示未来。

 5.下列有关文学常识及课文内容的表述,有错误的一项是( ) (3分)

 A.《白杨礼赞》《散步》都是优美的状物抒情的散文。前者主要运用象征手法,后者主要采用景物描写,都表达了作者积极向上的健康情怀。

 B.本学期“精彩演讲”单元,爱因斯坦的真挚,左拉的精辟,公刘的幽默,郭沫若的激情,深深打动了每一个读者。

 C.最能广泛地反映生活的文学体裁是小说,我们从鲁迅的《孔乙己》和吴敬梓的《范进中举》中,看到了封建科举制度笼罩下的炎凉世态和深受其害的畸形知识分子形象。

 D.《马说》《陋室铭》《送东阳马生序》,文体即题目所说的“说”“铭”“序”,其中“铭”这种文体一般是用韵的。

 6.根据拼音写汉字。(用正楷依次写在田字格内,4分)

 八年级已经悄然接近尾声。在初中这两年里,你收获了什么?答案jiǒng( )异:有些人心无旁wù( )地学习,收获了足以慰藉心灵的优异成绩和积极向上的心态;而有些人始终对生活抱着吹毛求cī( )的态度,那么,他收获的可能只是无限的nì( )烦和抱怨……

 7.默写。(每空1分,共9分)

 ①巢成雏长大, ▲ 。 (葛天民《迎燕》)

 ② ▲ ,各领风骚数百年。 (赵翼《论诗》)

 ③浊酒一杯家万里, ▲ 。 (范仲淹《渔家傲》)

 ④春蚕到死丝方尽, ▲ 。 (李商隐《无题》)

 ⑤ ▲ ,绿柳才黄半未匀。 (杨巨源《城东早春》)

 ⑥抽刀断水水更流, ▲ 。 (李白《宣州谢朓楼饯别校书叔云》)

 ⑦ ▲ ,到处是青青的野草。 (臧克家《有的人》)

 ⑧刘禹锡的《酬乐天扬州初逢席上见赠》中表达诗人豁达的胸怀和奋发向上、努力进取的精神的诗句是: 。

 8.综合实践活动。(9分)

 【阅览室】小林在参加某电视台“开心辞典”答题活动时,遇到了这样一个题目:“智取生辰纲”能够成功,除了两个自然条件“相助”之外,也有人的因素,请问两个自然条件和这一情节中的人的因素,即两个关键的行动步骤分别是什么?他向你电话求助,请你帮他作简要回答?(4分)

 【自然堂】“世界环境日”当天,某班开展了“鸟与人类”宣传活动,请你为本次活动拟一条宣传标语。(2分)(不超过12个字)

 【研讨会】有人对《语文课程标准》中要求学生读《水浒传》提出不同意见:少年血气方刚,易于冲动,看了会学里面的英雄好汉,形成不良的习性。请你结合课内学习内容和自己的阅读体验,在阅读课上向全班同学推荐读《水浒传》,你会怎样有针对性地说呢?(3分)

 二、阅读理解(54分)

 (一)阅读诗歌,完成第9题。(5分)

 江楼感旧

 唐赵嘏

 独上江楼思渺然,月光如水水如天。同来望月人何处?风景依稀似去年。

 9.①试用简洁忧美的语言描绘“月光如水水如天”的画面。(2分)

 ②诗歌三、四两句主要运用了什么表现手法?作用是什么? (3分)

 (二)阅读文言文,完成10-13题。(17分)

 准少英迈,通《春秋》三传① 。年十九,举进士,太宗取人,多临轩顾问,年少者往往罢去。或教准增年,答曰:“准方进取,可欺君邪?”后中第,授大理评事,知归州巴东、大名府成安县。每期会赋役,未尝辄出符移②,唯具乡里姓名揭县门,百姓莫敢后期。累迁殿中丞、通判郓州。召试学士院,授右正言、直史馆,为三司度支推官、转盐铁判官。会诏百官言事,而准极陈利害,帝益器重之。擢尚书虞部郎中、枢密院直学士,判吏部东铨。尝奏事殿中,语不合,帝怒起,准辄引帝衣,令帝复坐,事决乃退。上由是嘉之,曰:“朕得寇准,犹文皇之得魏徵也。” (——选自《宋史寇准传》)

 【注】①三传:《左氏传》《公 羊传》《谷梁传》②符移:宜府征调敕命文书。

 10.解释下面加点的词语。(4分)

 ①会诏百官言事 ( ▲ ) ②唯具乡里姓名揭县门 ( ▲ )

 ③知归州巴东、大名府成安县 ( ▲ ) ④上由是嘉之 ( ▲ )

 11.下列句子中加点的字意义和用法相同的一项是:( ▲ )(3分)

 A.年少者往往罢去 不以木为之者 B.为三司度支推官 中轩者为舱

 C.帝益器重之 于厅事之东北角 D.事决乃退 久而乃和

 12.用现代汉语翻译下列句子。(6分)

 ①准方进取,可欺君邪?

 ②宾客意少舒,稍稍正坐。

 ③以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。

 13.结合具体文段,你认为寇准是一个怎样的人?(4分)

 (三)阅读下文,完成14-17题。(14分)

 谁的心中不曾有过远方

 张铁

 ①“世界那么大,我想去看看”,当微信朋友圈被北京的沙尘暴刷屏,这句话给人的“小清新”之感,更显强烈。近日,河南一位女教 师这封“最有情怀,没有之一”的“辞职申请”,引起无数人共鸣。

 ②念念不忘,必有回响。一句话撩动心弦,正是因为它以一种诗意的方式,说出了不少人心中的渴望。从朝九晚五的按部就班中跳出来,从办公桌边的循规蹈矩里跳出来,打破思维方式的条条框框,摆脱现实生活的患得患失,拥抱一个更广阔也更精彩的世界。即便这个世界可能只是一种美好的想象,但谁的心中没有激荡过一个远方?

 ③电影中,有一种特殊的类型叫“公路片”。主角们走过漫长得似乎没有尽头的旅程,不管是不是能抵达,都会经历精神的考验,收获心灵的成长。“看世界”与“在路上”,其实有着一致性,不一定是逃避,也不一定要彷徨,就是为了遇到一个更好的世界,也成就一个更好的自己。相信,行遍大千世界、看过人生百态,这位女教师如若再次站上讲台,应该能讲出不一样的精彩。一个正常的社会,也应该是一个有活力有机会的社会。当人生出彩的舞台越来越广阔,也更加刺激了“出走”的渴望。女教师的选择本身,就是一个例子。现实中,过去鲜见的公职人员辞职,也不断见诸报端。温州平阳原副县长周慧的辞职信,也写得很文艺,“每个人都应该遵循自己内心的想法去选择自己的生活”。的确,有了更多的机会,人生也就有了更多的可能——虽然每一次选择都不免纠结。

 ④说到底,渴望远方,还是因为现实的砝码更重一些,让说走就走的旅行难以成行。黄土涵养农耕,农耕孕育家庭,数千年的中华文明,让生存状态的“稳定性”,成为这种文化所化之人最基本的诉求。学者认为中国社会有着“超稳定结构”,其实,从安土重迁的观念到家族聚居的方式,中国人的心灵世界又何尝不是如此?这或许也是一些稳定的职业有着很强吸引力的原因。在这样一种文化中,“现世安稳”是一种扯不断的心理牵挂、情感羁绊。

 ⑤身处开放的环境、面对信息化的洪流,“世界”是个诱惑十足的词。然而,在竞争激烈、“压力山大”的社会中,面向大海的转身难以避免地遭遇更多艰难。“外面的世界很精彩,外面的世界很无奈”,或许,去世界看看的人们,终究还是要面对“娜拉出走之后”甚至“娜拉回来之后”的问题。“出门看世界”和“回到老地方”,成为当今中国人一组难以解开的心结,惟有在朋友圈里徒然羡慕着远方。

 ⑥对于“想去看世界”的辞职,虽然点赞者甚众,但真正能“从心动到行动”的,在这样的社会里不应该也不可能成为主流。毕竟,情怀不能当饭吃,甜点也不能当正餐。辞职的女教师去“看世界”了,更多的人却选择了留下来,在讲台上继续自己的事业,换个角度看,没去看世界者不才是这个社会的基石吗?

 ⑦“世界那么大,我想去看看”,看起来文艺腔十足的表达,背后是时代的发展、文化的演进,诠释着社会心理结构的变迁。其实,生活充实,何必别处?心有梦想,何必远方?过好每一天,走好每一步,未尝不是同样精彩的人生。

 14.文章第①段,有什么作用?(3分)

 15.作者认为“因为现实的砝码太重,让说走就走的旅行难以成行”的原因是什么?(4分)

 16. 第③段运用了什 么论证方法?有什么作用? (4分)

 17.通观全文,本文作者所表达的主要观点是什么?(3分)

 (四)阅读下文,完成18-21题。(18分)

 拾叶者言

 李国文

 ①银杏树,在南方很多,到了太寒冷的北方,就比较罕见了。

 ②这种树,又名公孙树,那意思是说它的生长期很慢,也很长,通常是爷爷种下的树,要到孙子那一辈,才能结果。结的果子,叫做白果,因其外壳薄白而得名。

 ③长到这 把年纪,看到过许多地方的许多银杏树,但树上挂着果实的,至今,却尚无眼福一睹,实在是很遗憾的。所以,便把对于树的兴趣,关注到银杏树叶上了。拾这种树的叶子,同人家集邮,集火花,集钱币一样,也是一件乐在其中的事情。在所有的树木中,独有银杏树叶算是独树一帜的,状似扇,形似贝,薄似纸,轻似羽,轻盈飘逸,洁净雅致,形成一种很特别的风格。

 ④在北京的香山脚下,就在双清别墅附近,有那么几株古老银杏,近些年来,又在空旷地上,栽种了一些,都还十分孱弱,尚不成林。不过,一到秋天,当满山黄栌红了起来的时候,这些银杏树,也飒飒地飘落满地黄叶,用另一种鲜艳, 点缀着山光水色,也是怪有情调的。色彩总是搭配起来,要好看些。站在山下,放眼看去, 红中有黄,黄中有绿,于是,风景便格外好看了。

 ⑤每年秋天,人们到香山去,无不志在红叶。但我,却总要拾几片银杏树叶,夹在书里,作书签用。而且,我到别处去,若见到银杏树叶,也有收集的兴趣,无非留在书册里,作一个小小的纪念。

 ⑥这片银杏叶,从此在书中的某一页与某篇相伴,也多了一丝斯文。

 ⑦有时候,翻开书,未读文章,先读叶片,因为很容 易就翻到夹着叶片的那一页,它马上就突然出来。于是使你想起某年某月的某一天,在某地逗留的情景。

 ⑧在大自然中,它算得上最微末的事物了,所以,它从来也不会扮演重要角色的。它在你的书页中,那种不想让你注意,也不想让你不注意的自然而然的样子,其实,也含有一份做人之道的平实在内的。若是我们能够意识到自己的平凡与普通,也就多了一点自知之明,便省得许多力不从心的烦恼。当然,也就有了尊严。

 ⑨叶是一回事,但无数的叶构成的.树,则是另一回事。

 ⑩我记得有一年,在山东泰安的岱庙里,见到两棵并肩立 着的古银杏树,中间只隔着一条甬道,可谓形影不离数千 年。两棵树高约几十米,树径也得两三人合抱,确是一副非凡模样。看到这两棵历经沧海桑田,阅遍人间变化的参天古树,同行的人,都膜拜之,仰视之,赞叹之,无法不肃然起敬。有人说,泰山为五岳之首,那么泰山下的这两棵银杏树,也许是最古老的了。

 ⑾银杏树给人的感觉,是疏朗端庄,是高标挺拔,但它的叶片,却是明洁俏丽,优雅可人。这也是伟岸的人,和寻常的人,各有其不一般的特色了。伟岸者有其抱负,寻常人有自己的志趣,这世界所以美丽,就是有各种不同的追求和目标。假如我们都能懂得大自然中,没有两 张绝对相同的叶片,那么对于拾叶者的启示,莫过于走自己的路,过自己的生活,经营自己的天地了。

 ⑿前不久,到广东韶关的南华寺,时值初冬,南方的季节要晚些,但那银杏树叶,也到枯黄坠落的日子。在香烟缭绕中,飘然而下,落地无声,随风而来,又随风而去,看着看着,也仿佛悟到了一点禅意。

 ⒀这世界,这人类,也不就这样一季一季地生生不息吗?这无限之中,具体到每一个人,又是极有限的。因此,叶片不大,却总是应该记下它的一段时光。人也一样,不一定轰轰烈烈,但也会有自己一生中那碧蓝碧蓝的天空。去了,也就由它去了 ,但你留下了它呢,也就留住了。知识见闻的积累也好,生活中辛酸和悦的感受也好,成功与失败的经验也好,都是应该珍惜,应该谨记的。

 ⒁这样,你拾起一片一片叶子的同时,也就觉得活着是多么有意义和有价值的事了。

 18.作者在“拾叶”中都获得了哪些乐趣?请加以简要概括。(3分)

 19.文章写了泰安岱庙的银杏,又写了韶关南华寺的银杏,这样写是否重复?请说明理由。(4分)

 20. 简要回答下面两小题。(5分)

 ①请分别说说第⑨段中两个“一回事”的含义。(2分)

 ②“看到这两棵历经沧海桑田,阅遍人间变化的参天古树,同行的人,都膜拜之,仰视之,赞叹之,无法不肃然起敬。”(从修辞角度分析这句话在文章中的作用)(3分)

 21.作者从“拾叶”中产生了哪些人生感悟?请简要回答。(6分)

 三、作文(60+3分)

 22. “点赞”,网络用语,来源于网络社区的“赞”功能。引申为表示赞同、喜爱。中国发表20xx年新年贺词说 :“我要为我们伟大的人民点赞。”主席用网络热词“点赞”,把功劳归于万众一心、全力支持党和政府工作的伟大人民。让人倍感朴实、亲切和温暖。其中,“为人民点赞”更是喊出了一元复始、万象更新的跨年好声音。

 请以“我为 点赞”为题目写一篇为他人或者自己点赞的记叙文。要求:①不少于600字。② 综合运用各种描写。③抒真情,写实感。④书写工整、清晰、美观。(3分)

 答案:

 一、 积累运用(33分)

 1.A 2.C 3.A 4.D 5.A

 6.根据拼音写汉字。(用正楷依次写在田字格内,4分)

 迥 骛 疵 腻

 7.默写。(略)

 8.综合实践活动。(9分)

 【阅览室】自然条件:天气酷热难当;黄泥冈地形复杂;两个行动步骤:刘唐当众在酒桶里打酒吃;吴用在酒里下药。(各1分)

 【自然堂】鸟是人类的 朋友。(意对即可,酌情给分。)

 【研讨会】各位同学,大家好!《水浒传》是一部描写古代农民起义的伟大史诗,它成功地塑造了一大批英雄形象,有很多著名的故事脍炙人口,家喻户晓。当然再好的书都有局限性,我们要正确理解小说中人物的性格,不可以学习他们的做法。总体说来,《水浒传》是一部值得一读的好书。(称呼问候1分,《水浒传》的介绍1分,如何学习1分。)

 二、阅读理解(54分)

 (一)阅读诗歌,完成第9题。(5分)

 9.①清澈如水的月光,倾泻在波光荡漾的江面上,江水流动,月光熠熠闪动,恍惚觉得幽深的苍穹在脚下浮涌。

 ②虚实结合,眼前景和想象景巧妙结合,表现了作者在江边一处楼台旧地重游时怀念友人的孤独、怅惘之情,以及物是人非、孤独寂寞的情怀。(表现手法1分,眼前景和想象景巧妙结合1分,思想感情1分,意对即可)

 (二)阅读文言文,完成10-13题。(17分)

 10.适逢,正赶上;准备好;做知州(做县令或做长官);这 11.D

 12.①寇准我刚刚参加进士考试,要取得功名,怎么能欺骗皇上呢? ②③(略)

 13.才华出众,诚实守信,为官有方,敢于直谏(写出两点即可,要联系具体文段)

 《寇准》译文:寇准年轻时才华出众,精通《左氏传》、《公羊传》、《谷梁传》。十九岁时中进士,太宗选拔人才,经常亲自到殿前平台看望询问,年纪小的人经常不被录取,有人教寇准增报年龄,寇准回答说:“寇准我刚刚参加进士考试,怎么能欺骗君主呢?”后来寇准考中,授予大理评事的官职,先后担任归州巴东县、大名府成安县的县令。每次到了交税赋服役的时候,从没拿出官府征调敕命文书,只根据乡亲的姓名张贴在县门口,百姓从没有敢误期的。多次提升到殿中丞,担任郓州通判。(后来)被征召到学士院考核,被授予右正言,直史馆,担任三司度支推官,转任为盐铁判官。正赶上(皇上)下诏召集百官议事,寇准努力诉说利益与损害,皇帝更加重视他。提拔为尚书虞部郎中,枢密院直学士,判吏部东铨。寇准曾经在宫殿之中向皇帝 启奏事项,他的话与皇帝的想法不相符,皇帝很生气地站起来,寇准于是就拽住皇帝的衣服,让皇帝又坐下,等事情解决后才退下因此皇帝奖赏他说:“我得到了寇准,就像文皇得到了魏征一样”。

 (三)阅读下文,完成14-17题。(14分)

 14.用现实生活中一河南女教师的“辞职申请”,引出本文议论的话题(1分),吸引读者的阅读兴趣(1分),同时为下文的论证提供依据(1分)。

 15.一是渴望生存状态“稳定性”的文化心理需求;二是现实生活的“压力山大”,竞争激烈,让转身遭遇更多艰难。(意对即可)

 16. 第③段运用举例论证法,用“公路片”主角走过漫长旅程及温州平阳原副县长周慧的辞职的事例(2分),有力地论证了每个人心中都曾有过远方,都想拥抱一个更广阔也更精彩的世界。(2分)

 17.辞职看世界不应成为主流;心怀梦想,脚踏实地,生活充实,同样可以成就精彩人生(3分,意对即可)

 (四)阅读下文,完成18-21题。(18分)

 18.(1)感受到银杏树叶有一种特别的风格;(2)感觉到风景更加好看;(3)留作纪念,帮助记忆,引发回忆。(3分)

 19.不重复。两处描写的侧重点和用意都不相同:泰安岱庙的银杏重在写树,突出其古朴高标;韶关南华寺的银杏,重在写叶,意在表现其平凡。(4分)

 20.(1)“一回事”指银杏叶平凡普通又自然而然的特点;“另一回事”指银杏树疏朗端庄、高标挺拔的令人敬仰的伟岸气质。(2分)

 (2)用拟人、排比的修辞手法,生动地写出银杏树历尽沧桑的非凡模样,突出表现了人们对古银杏树的敬仰。(3分)

 21.(1)意识到自己的平凡与普通,就会省得许多烦恼,也就有了尊严;(2)走自己的路,过自己的生活,经营自己的天地;(3)人不一定轰轰烈烈,但也会有自己一生中那碧蓝碧蓝的天空。(6分)

 三、作文(60+3分) 按中考作文评分标准评分

【九年级语文下册第六单元检测题「附答案」】相关文章:

初三语文下册第六单元检测卷与答案08-08

八年级下册第六单元语文检测题与答案08-08

高一语文下册第二单元检测题「附参考答案」03-31

九上语文第五单元综合检测题(附答案)03-09

初三语文上册第4单元检测题(附答案)03-18

初二语文上册第1单元检测题(附答案)03-21

初三下册语文第六单元综合检测题(带答案)08-07

初二语文下册第五单元检测题及答案03-10

苏教版五年级下册语文第三单元检测题(附答案)04-02