百家姓
Zhào Qián Sūn Zhōu Zhèng Wáng Féng Chén Chǔ Wèi Jiǎng Shěn Hán Yáng Zhū Qin Yoú Shi Zhāng Kǒng Cáo Yán Huà Jīn Wèi Táo Jiāng Xiè Zōu Bǎi(Bó) Shuǐ Dòu Zhāng Yún Pān Fàn Péng Láng Wéi Chāng Miáo Fèng Huā Fāng Rén Yuán Liǔ Fēng Bào Shǐ Táng Fèi(Bì) Lián Cén Xuē Léi Tāng Téng Yīn Luó Hǎo ān Cháng Lè(Yuè) Shí Biàn Kāng Yuán Mèng Píng Huáng Xiāo Yǐn Yáo Shào Zhàn Wāng Máo Bèi Míng Zāng Chéng Dài Tán Sòng Máo Páng Xióng Shū Xiàng Zhù Dǒng Liáng Ruǎn Lán Mǐn Qiáng Jiǎ Lóu Wēi Jiāng Tóng Yán Guō Méi Shèng Lín Diāo Zhōng Qiū Qiū Luò Gāo Xià Cài Tián Fán Líng Huò Wàn Zhī Zǎn Guǎn Jīng Fáng Qiú Miào Gān Xiè Yīng Zōng Dīng Xuān bēn Dèng Shàn Háng Hóng Bāo Zhū Zuǒ Shí Cuī Niǔ Gōng Chéng Xíng Huá Péi Róng Wēng Xún Yáng Huì Zhēn Jiā Fēng Ruì Chǔ Jìn Bǐng Sōng 羿 Jǐng Duàn Jiāo Gōng Kuí(Wěi) Shān Chē Hóu Péng Quán Bān Yǎng Qiū Zhòng Gōng Nìng Qiú Luán Bào Gān Tǒu Róng Liú Jǐng Zhān Shù Lóng Xìng Sháo Gào Yìn Bái Huái Tái Cóng è Suǒ Xián Lài 宿 怀 Zhuó Lìn Méng Chí Qiáo Yīn Nài Cāng Shuāng Wén Shēn Dǎng Zhái Tán Gòng Láo Páng Páng Shēn Rǎn Zǎi Yōng Sāng Guì Niú Shòu 寿 Tōng Biān Yān Jiá Shàng Nóng Wēn Bié Zhuāng Yàn Chái Yán Chōng Lián Huàn ài Róng Xiàng Shèn Liào Zhōng Héng Gěng Mǎn Hóng Kuāng Guó Wén Kòu Guǎng Quē 广 Dōng ōu Shū Yuè Kuí Lóng Shī Gǒng Shè Niè Cháo Gōu áo Róng Lěng Xīn Kàn Nā(Nuó) Jiǎn Ráo Kōng Zēng Shā Niè Yǎng Féng Cháo Guān Kuǎi Xiāng Zhā Jīng Hóng Yóu Zhú Quán Gě(Gài) Huán Gōng Mòqí Sīmǎ Shàngguān ōuyáng Xiàhóu Zhūgě 万俟 司马 上官 欧阳 夏侯 诸葛 Wénrén Dōngfāng Hèlián Huángfǔ Yùchí Gōngyáng 闻人 东方 赫连 皇甫 尉迟 公羊 Tántái Gōngyě Zōngzhèng Púyáng Chúnyú Chányú 澹台 公冶 宗政 濮阳 淳于 单于 Tàishū Shēntú Gōngsūn Zhòngsūn Xuānyuán Línghú 太叔 申屠 公孙 仲孙 轩辕 令狐 Zhōnglí Yǔwén Zhǎngsūn Mùróng Xiānyú Lǘqiū 钟离 宇文 长孙 慕容 鲜于 闾丘 Sītú Sīkōng Qíguān Sīkòu ZhǎngDū Zǐchē 司徒 司空 亓官 司寇 仉督 子车 Zhuānsūn Duānmù Wūmǎ Gōngxī Qīdiāo Yuèzhèng 颛孙 端木 巫马 公西 漆雕 乐正 Rǎng sì Gōngliáng Tuòbá Jāgǔ Zǎifǔ Gǔliáng 壤驷 公良 拓拔 夹谷 宰父 谷粱 Jìn Chǔ Yán Yān Qīn Duàngān Bǎilǐ 段干 百里 Dōngguō Nánmén Hūyán Guī Hǎi Yángshé Wēishēng 东郭 南门 呼延 羊舌 微生 Yuè Shuài Gōu kàng Kuàng Hòu Yǒu(Yòu) Qín Liángqiū Zuǒqiū 梁丘 左丘 Dōngmén Xīmén Shāng Móu Shé Nài(Mǐ) Shǎng Nángōng 东门 西门 南宫 Qiáo Nián ài Yáng Tóng Dìwǔ Yán 第五
百家姓

《百家姓》,是一篇关于中文姓氏的文章。按文献记载,成文于北宋初。原收集姓氏411个,后增补到568个,其中单姓444个,复姓124个。《百家姓》采用四言体例,对姓氏进行了排列,而且句句押韵,虽然它的内容没有文理,但对于中国姓氏文化的传承、中国文字的认识等方面都起了巨大作用,这也是能够流传千百年的一个重要因素。《百家姓》与《三字经》、《千字文》并称“三百千”,是中国古代幼儿的启蒙读物。“赵钱孙李”成为《百家姓》前四姓是因为百家姓形成于宋朝的吴越地区,故而宋朝皇帝的赵氏、吴越国国王钱氏、吴越国王钱淑正妃孙氏以及南唐国主李氏成为百家姓前四位。