登录 注册

苏教版五年级下册期末复习题:看拼音写汉字

时间:2017-06-12 编辑:飞艺 手机版

 xiān ɡǎo ɡē yáo zī rùn huānɡ shān yě lǐnɡ dīnɡ dīnɡdānɡdānɡ

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 luǒ lù jiān áo jì mò zhī fán yè mào chénɡ qiān yínɡ bǎi

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 páo xiāo yǐ zhe pēn fā nào rānɡ rɑnɡ jù jīnɡ huì shén

 ( ) ( ) ( ) ( ) niǔ kòu huān chànɡ sì zhī yù lán tánɡ hún shēn xiè shù

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 niànɡ xuě pǔ sù shòu jìnɡ wú bǐ mò zhǐ yàn bīnɡqīnɡ yù jié

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 mò mò huā bàn jī chǐ chái fēi rǔ bái sè jú hónɡ sè

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 zhí xínɡ kònɡ zhì qiáo bāo zhuó yǒu chénɡ fēnɡ liú xiāo sǎ

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 pénɡ pài xiá ɡǔ zhènɡ shí qì yǔ xuān ánɡ wēn wén ěr yǎ

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 wèi lán yǔn shí rónɡ yán yí tài wàn fānɡ shén cǎi yì yì

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 ɡuǒ xié miǎo mánɡ yùn yù wēi fēnɡ lín lǐn xiànɡ mào tánɡ tánɡ

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 fán zhí lì rú jià jiē mǎ línɡ shǔ fēnɡ dù piān piān

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 sì yǎnɡ xiào lǜ bīn wēi luò luò dà fānɡ chǔ zhī tài rán

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 yòu rén qīnɡ sù bào zào mò mínɡ qí miào lǚ lǚ yōu xiānɡ

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 ɡān zào shǔn xī mānɡ yǎ xí yǐ wéi chánɡ yǒu shēnɡ yǒu sè

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 chénɡ dù wú xī huì shān wú biān wú jì bù fēn zhòu yè

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 yínɡ rào jī fèn jué jiànɡ rú jīsì kě yè yǐ jì rì

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 tián jìnɡ yuè tán jī diàn bù qū bù náo bǎo jīnɡ fēnɡ shuānɡ

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 mǎ tou pài qiǎn wéi ɡǎn shēnɡ ténɡ diē dànɡ xiánɡ yǒu shènɡ yù

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 cí qì kuí wú quán tou fú lǎo xié yòu jīnɡ tàn bù yǐ

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 xuàn yào zènɡ sònɡ sī liè huà xiǎn wéi yí yán zhèn yǐ dài

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 jiān yù kù xínɡ chǐ rǔ zhònɡ yú tài shān zóu mǎ ɡuān huā

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 lì zì ɡǒnɡ xínɡ duì wǔ zhèn bì yī hū hào hào dànɡ dànɡ

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 jūn lì zhàn xuē tónɡ ɡē luò yì yú tú jīnɡ tāo hài lànɡ

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 qínɡ zhe xià ɡuì mó nǐ ɡuān fēnɡ wèn sú qí zhēn yì bǎo

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 āi jí fén mù shī tǐ hù tōnɡ yóu wú xīn yuè chénɡ fú

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 lún kuò dà shà qì hé jǔ shì wú shuānɡ suǒ xiànɡ pī mǐ

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 ōu zhōu shēnɡ yá bó wù ɡuǎn shén tài zì ruò yuè yuè yù shì

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 zhuānɡ shì cǎo pínɡ yōu yǎ ruò yǒu suǒ sī wéi miào wéi xiào

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 mò lì hā qiàn ɡē bo wān yán ér lái měi lì fù ráo

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 lí bā shí chén fènɡ huánɡ jué wú jǐn yǒu jiē tóu xiànɡ wěi

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 shāi zi huā jiào zhànɡ zi ɡāo shēn mò cè huò rán kāi lǎnɡ

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 tuō xié ɡuǐ liǎn duǒ bù yī shān bù zhěnɡ yí tà hú tú

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 hé xié wēi yí pánɡ bó chū yán bú xùn bīn bīn yǒu lǐ

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 tóu tóu shì dào wěi wěi ér tán xìn kǒu kāi hé kuā kuā qí tán

 ( ) ( ) ( ) ( )

 lǐ zhí qì zhuànɡ kǎn kǎn ér tán hú biā luàn zào wú jī zhī tán

 ( ) ( ) ( ) ( )

 hǎi kuò tiān kōnɡ wú suǒ bù tán shí rén yá hùi lǎo shēnɡ chánɡ tán

 ( ) ( ) ( ) ( )

 pénɡ dé huái jǐnɡ wèi yuán xù yǔ jī hán jiāo pò rán méi zhī jí

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 jūn mào rónɡ jìnɡ yù hán màn màn zhēnɡ tú ɡǔn ɡǔn tiě liú

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 bēnɡ tā jiān kánɡ xi ní rì yè jiān chénɡ jīnɡ xīn dònɡ pò

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 chōnɡ fēnɡ zhōu jiǎo zhǐ wài shēnɡ zhēn zhēn tiě hàn pī bō zhǎn lànɡ

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 bǐ yù chuán cānɡ tónɡ rén yǐn yǐn yuē yuē bù jiǎ sī suǒ

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 shuǐ shān dì tǎn cì huái piān piān qǐ wǔ yì yuán fù shǐ

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 qī xī shú xi pū lenɡ lenɡ táo hónɡ liǔ lǜ fānɡ cǎo rú yīn

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 shēn jiàn sháo zi xī ɡài jiāo yánɡ sì huǒ dā yǔ qīnɡ pén

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 jiǔ wéi bāo hán bài tuō jīn fēnɡ sònɡ shuǎnɡ wàn lǐ wú yún

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 ɡōnɡ xǐ dǎ rǎo cì jiào fēnɡ xuē jiāo jiā hán qì xí rén

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 yuè fēi jiū fēn tǎo rén xián suì yù rú liú yí kè qiān jīn

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 shī fu dì jiào ɡē jīnɡ cǎo qiáo shǒu yáo wànɡ hù xiānɡ yìnɡ hè

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )