登录 注册

苏教版六年级下册语文期末复习题(字音部分)

时间:2017-06-12 编辑:飞艺 手机版

 1、看拼音写词语:

 (1)dàng dí (2)guàn gài (3)xùn sè (4)yáng yì

 ( ) ( ) ( ) ( )

 (5)yù xiè yín mò (6)chì zhū dāng tóng (7)fēi jiàn

 ( ) ( ) ( )

 (8)shǒu liǎn (9)méi guī (10)wèi wéi zhuàng guān

 ( ) ( ) ( )

 (11)xī xiào (12)cóng shān jùn lǐng (13)guò lǜ

 ( ) ( ) ( )

 (14)tián jìng (15)rú chī rú zùi (16)jīng zhàn

 ( ) ( ) ( )

 (17)dù juān (18)tún bù (19)yóu qī (20)fēng hǔo

 ( ) ( ) ( ) ( )

 (21)wàng tú (22)wěi jūn (23)yān hóu (24)líng chén

 ( ) ( ) ( ) ( )

 (25)zhèn ěr yù lóng (26)nà hǎn (27)jiān miè

 ( ) ( ) ( )

 (28)chéng nuò (29)xī miè (30)lóu tī (31)gū fù

 ( ) ( ) ( ) ( )

 (32)hé ǎi (33)pú sà (34)yāo guài (35)zhāi fàn

 ( ) ( ) ( ) ( )

 (36)há má (37)yǐn mán (38)táng láng bǔ chán

 ( ) ( ) ( )

 (39)zhū hóu (40)biān fú (41)zhàng ài (42)kāng kǎi

 ( ) ( ) ( ) ( )

 (43)yùn cáng (44)wēi xié (45)xī shēng (46)wǔ yí shān

 ( ) ( ) ( ) ( )

 (47)tùì sè (48)sào zhǒu (49)kuí wú (50)zhàng peng

 ( ) ( ) ( ) ( )

 (51)dàng yàn (52)zhuó mō (53)nèi hán (54)zhàn fàng

 ( ) ( ) ( ) ( )

 (55)huā ruǐ (56)qī cǎn (57)shuǐ zǎo

 ( ) ( ) ( )

 (58)xīn jí rú fén (59)jiǎn loù (60)lào yǐn (61)kā fēi

 ( ) ( ) ( ) ( )

 (62)fēng zhēng (63)wú gōng (64)tǎng ruò (65)piāo yì

 ( ) ( ) ( ) ( )

 (66)chì rè (67)dūn xià (68)juàn liàn (69)yī wēi

 ( ) ( ) ( ) ( )

 (70)jiǎo jiàn (71)jiào huì (72)qiáo shǒu (73)yāo he

 ( ) ( ) ( ) ( )

 (74)shòu xuē (75)zī zī bú juàn (76)huò dá kāi lǎng

 ( ) ( ) ( )

 (77)jiǒng jìǒng yǒu shén (78)fěi yí suǒ sī (79) yóu rán

 ( ) ( ) ( )

 (80)zhuó yǒu chéng xiào (81)ēn huì (82)bù kān shè xiǎng

 ( ) ( ) ( )

 (83)è yùn (84)wēi fēng zhà qǐ (85)láng bèi bù kān

 ( ) ( ) ( )

 2、多音字组词:

 qiāo( ) lěi( ) shì( )

 悄 累 似

 qiǎo( ) lèi( ) sì( )

 chǔ( ) nán( ) qū( )

 处 难 曲

 chù( ) nàn( ) qǔ( )

 xuē( ) zhù( ) shěng( )

 削 著 省

 xiāo( ) zhuó( ) xǐng( )

 chāi( ) jīn ( ) juàn( )

 差 禁 卷

 chā( ) jìn( ) juǎn( )

 huà( ) qiáng( ) ké( )

 华 强 壳

 huá( ) qiǎng( ) qiào( )

 yǐn( ) yuè( )

 饮 乐

 yìn( ) lè ( )

 3、音多字:

 yù 荣( ) 抵( ) ( )望 ( )防

 xié 和( ) 威( ) 要( ) 歪风( )气

 fēng ( )火 ( )利 ( )收 威( )

 guàn ( )军 ( )溉 ( )通南北

 wǎn ( )如 ( )转动听 ( )惜 ( )起

 qiàn ( )意 ( )而不舍 真( ) ( )喜

 lián ( )悯 ( )合 ( )洁 窗( )

 dí 荡( ) ( )声 仇( )

 xiè 不( )一顾 一( )千里 水( )不通

 4、选择正确的读音:(用“钩”表示)

 chèng ( ) yì ( ) hòu ( )

 乘机 情谊 污垢

 chéng ( ) yí ( ) gòu ( )

 chǔ( ) qí( ) líng ( )

 处死 坐骑 聆听

 chù( ) jì( ) lín ( )

 līn( ) jí( ) yīn( )

 拎篮子 即使 花蕊

 līng( ) jì( ) ruǐ( )

 yīn( ) zhǒu( ) zhuáng( )

 婴儿 扫帚 一幢

 yīng( ) zǒu( ) dòng( )

 xìn( ) xiá( ) chì( )

 挑衅 惬意 炽热

 Xùn( ) qiè( ) zhì( )

 dī( ) cù( ) jǐ( )

 堤岸 猝不及防 脊梁

 tí( ) cuù( ) jí( )

 zhǎn( ) zèng( )

 崭新 锃亮

 Zǎn ( ) zhèng( )

 5、同音字填空:

 xié xùn jiàn

 和( ) ( )服 浪花四( )

 ( )作 谦( ) 毛遂自( )

 裹( ) 教( ) 循序( )进

 ( )迫 ( )速 ( )入佳境

 xiè yōu gù

 水( )不通 ( )久 回( )

 一( )千里 ( )闲 ( )居

 不( )一顾 ( )美 照( )

 坚持不( ) ( )扬 缘( )

 yì mì lì

 顾名思( ) ( )书 ( )史

 ( )味深长 ( )蜂 再接再( )

 ( )力 ( )切 激( )

 ( )立 绝( ) ( )害

 jué bó juàn

 ( )堤 ( )弱 ( )顾

 ( )食 磅( ) 疲( )

 断( ) ( )斗 试( )

 密( ) ( )士

 lòu       yàng guè

 (  )网 荡(  ) ( )实

 简(  )     模(  ) 望而( )步

 yùn zhòu gū

 ( )藏 ( )语 ( )负

 ( )味 ( )雨 ( )计

 jié wàng

 ( )断 ( )图

 ( )束 ( )月

 6、形近字组词:

 清( ) 溉( ) 伦( ) 辩( )

 情( ) 概( ) 轮( ) 辨( )

 请( ) 慨( ) 论( ) 辫( )

 剑( ) 蔚( ) 湛( ) 峻( )

 敛( ) 慰( ) 勘( ) 竣( )

 脸( ) 尉( ) 甚( ) 俊( )

 烽( ) 截( ) 拎( ) 暮( )

 峰( ) 载( ) 怜( ) 幕( )

 锋( ) 戴( ) 铃( ) 慕( )

 侯( ) 妨( ) 颇( ) 销( )

 候( ) 访( ) 玻( ) 硝( )

 猴( ) 放( ) 波( ) 削( )

 篷( ) 渐( ) 凋( ) 陪( )

 蓬( ) 惭( ) 调( ) 培( )

 逢( ) 崭( ) 绸( ) 倍( )

 唾( ) 挣( ) 倘( ) 袤( )

 锤( ) 筝( ) 淌( ) 裹( )

 睡( ) 铮( ) 徜( )

 幢( ) 斓( ) 诱( ) 诲( )

 憧( ) 澜( ) 锈( ) 悔( )

 殆( ) 状( ) 墨( ) 拔( )

 怡( ) 壮( ) 熏( ) 拨( )

 琢( ) 虑( ) 满( ) 循( )

 逐( ) 虚( ) 瞒( ) 遁( )

 鉴( ) 效( ) 胁( ) 谦( )

 签( ) 郊( ) 协( ) 歉( )

 壁( ) 异( ) 惠( ) 蜡( )

 璧( ) 导( ) 慧( ) 腊( )

 弋( ) 爪( ) 疆( ) 凝( )

 戈( ) 瓜( ) 僵( ) 疑( )

 顽( ) 凉( ) 滑( ) 诺( )

 玩( ) 晾( ) 猾( ) 箬( )